Ładowanie strony, proszę czekać

Cennik

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)

(ceny na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów są cenami urzędowymi)

Wyciąg z tabeli opłat za badania techniczne pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 10, poz.98)

1. Okresowe badania techniczne Cena brutto
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy
62,00 zł
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1)
98,00 zł
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t d.m.c.
153,00 zł
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c.,ciągnik samochodowy balastowy
176,00 zł
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
199,00 zł
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00 zł
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
50,00 zł
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
70,00 zł
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00 zł
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c.
163,00 zł
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
177,00 zł
1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00 zł
1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00 zł
1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00 zł
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)
63,00 zł
1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00 zł
1.17 tramwaj – wagon silnikowy
330,00 zł
1.18 tramwaj – wagon przegubowy
395,00 zł
1.19 tramwaj – wagon doczepny czynny
250,00 zł
1.20 tramwaj – wagon doczepny bierny
110,00 zł
1.21 trolejbus badania elektryczne(2)
115,00 zł
1.22 motorower
50,00 zł
1.23 pojazdwolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej
62,00 zł
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki
w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00 zł
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju
120,00 zł
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu
50,00 zł
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00 zł
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00 zł
2.6 toksyczności spalin
14,00 zł
2.7 poziomu hałasu
20,00 zł
2.8 geometrii kół jednej osi
36,00 zł
2.9 działania amortyzatorów jednej osi
14,00 zł
2.10 wszystkich innych usterek łącznie
20,00 zł
4. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)(4)
20,00 zł
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)
94,00 zł
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00 zł
5. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochro -ny środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3)
20,00 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)
94,00 zł
6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne)
114,00 zł
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00 zł
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00 zł
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00 zł
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)
126,00 zł
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00 zł
6.7 w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
82,00 zł
6.8 o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
50,00 zł
6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
60,00 zł
6.9a skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej.
94,00 zł
6.11 pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
50,00 zł
6.12 dla którego określono dod. wymagania tech. w międzynarodowych porozumieniach
120,00 zł
7. Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1)
35,00 zł
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze(4)
21,00 zł
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(4)
48,00 zł
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejsiej i podmiejskiej(4)
41,00 zł
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4)
41,00 zł
7.6 wykonanie numeru nadwozia
49,00 zł
7.7 wykonanie numeru silnika
49,00 zł
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36,00 zł
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82,00 zł
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy(5)
255,00 zł

Opłata ewidencyjna (na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2007 r.  w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu – 1 zł.

Objaśnienia:

1)   W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści „ przystosowany do ciągnięcia przyczepy „ lub „ HAK ”  nie pobiera się opłaty kreślonej w lp. 7.1 tabeli.

2)    Pozostałe badania jak dla autobusu.

3)  W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i  5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej   w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę kreśloną w lp. 1 tabeli.

4)    Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5)  Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

m.w.     – masa własna pojazdu

d.m.c.   –  dopuszczalna masa całkowita pojazdu